MAYA KİTABEVİ ÜYELİĞİ

AYDINLATMA METNİ

Mayanet Yayıncılık Eğitim ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. “veri sorumlusu” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarıncakişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

Bu kapsamda, Maya Kitabevi site üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

o    Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

o    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

o    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

o    İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

o    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Maya Kitabevi site üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan;

o    Ad ve soyadınız; Maya Kitabevi site üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi, Maya Kitabevi site üyeliği sözleşmenizin kurulabilmesi, Maya Kitabevi site üyeliği sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, Maya Kitabevi site ile yapacağınız alışverişlerde fatura isminizin belirlenebilmesi,

o    Cep telefonu numaranız; Maya Kitabevi site üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi, Maya Kitabevi site sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, Maya Kitabevi site üyeliğinizin cep telefonu numaranıza tanımlanabilmesi, Maya Kitabevi site üyelik sistemine aynı cep telefon numarası ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi, Maya Kitabevi site üyeliğiniz ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, tarafımızca sunduğumuz hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, şikayet ve memnuniyetsizlik durumlarında sizlere ulaşılabilmesi,

o    E-posta adresiniz; Maya Kitabevi site üyeliğiniz ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, tarafımızca sunduğumuz hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, şikâyet ve memnuniyetsizlik durumlarında sizlere ulaşılabilmesi,

o    Hukuki onaylarınız; onay kayıtlarınızı hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,

o    Maya Kitabevi kullanarak aldığınız ürünlerin adları, kategorileri, detay bilgileri, adet ve tutar miktarları; Maya Kitabevi Kartınızı (varsa) tüm özelliklerinden yararlanarak kullanabilmenizin sağlanabilmesi, kazandığınız Maya Kitabevi Kart puanlarının hesaplanabilmesi, ürünlere yönelik kampanyalar düzenlenebilmesi ve bu kampanyalardan faydalandırılabilmeniz,

o    Maya Kitabevi Kartınızı (varsa) kullanarak yaptığınız alışverişlerde kullandığınız ödeme yöntemlerinin türleri ve yararlandığınız kampanya bilgileri; Maya Kitabevi Kart puanlarınızın hesaplanabilmesi, ödeme yöntemlerinizin türlerine göre kampanyaların düzenlenebilmesi ve bu kampanyalardan faydalandırılabilmeniz,

o    Maya Kitabevi Kartınızı kullanarak yaptığınız alışverişlerin yapıldığı kanal, tarih, saat ve mağaza bilgileri; Maya Kitabevi Kart puanlarınızın ömrünün hesaplanabilmesi, yaptığınız alışverişlerin Maya Kitabevi Kart kullanım alanı dahilindeki mağazalarımızda yapıldığının teyit edilebilmesi, Maya Kitabevi Kart sisteminden öngörülenden fazla yararlanılmasının ve haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilebilmesi, kanallara yönelik kampanyalar düzenlenebilmesi ve bu kampanyalardan faydalandırılabilmeniz

amaçları ile, Maya Kitabevi Kart üyeliği sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Mayanet Yayıncılık’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerinden her biri dahilinde işlenecektir.

Ayrıca, elektronik ticari ileti gönderilmesine onay ve bu kapsamda/ amaçla kişisel verilerinizin işlenmesine bu açık rıza vermeniz halinde, Maya Kitabevi Kart üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan ad ve soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ve ses kaydınız; sunduğumuz hizmet ve ürünlerle ilgili tarafınıza reklam, tanıtım, pazarlama ve kutlama/ temenni amaçlı her türlü ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Maya Kitabevi Kart üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz,

o    Maya Kitabevi Kart sistemine kaydolurken paylaştığınız bilgiler,

o    Maya Kitabevi Kartınızı kullanarak yaptığınız işlemler aracılığı ile

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

D&R Kart üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz;

o    Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,

o    Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

o    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

o    Mayanet Yayıncılık şirketine, iş ve program ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve ürün ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Maya Kitabevi Kart üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.     KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Mayanet sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun Mayanet’den kaynaklanması halinde var ise alınan ücret iade edilecektir.

Mayanet, işbu Maya Kitabevi site ve kart Üyeliği Aydınlatma Metnini, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerindeki değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.